Algemene voorwaardenpieterb

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer: de rechtspersoon die producten en/of diensten (op afstand) aanbiedt, hierna te noemen “Francine”;
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Francine, te onderscheiden in consument of bedrijf;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Francine;
 4. Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst (op afstand) aangaat met Francine;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Francine georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat opdrachtgever en Francine gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 7. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Dag: kalenderdag;
 10. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 11. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of Francine in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

FRANCINE

Telefoonnummer: 071 5215714  06 51 260 582
E-mailadres: webwinkel@kijkbijfrancine.nl
KvK-nummer: 28059736
BTW-identificatienummer: NL815261378B01

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Francine en op elke tot stand gekomen overeenkomst (op afstand) tussen Francine en opdrachtgever.
 2. Bijzondere van de voorwaarden afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij Francine zijn in te zien en zij op verzoek van de opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 4. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de opdrachtgever langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 5. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de opdrachtgever zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de opdrachtgever mogelijk te maken. Als Francine gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of (type)fouten in het aanbod binden Francine niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de opdrachtgever duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Francine de prijs garandeert;
 • de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
 • of overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de opdrachtgever te raadplegen is;
 • de manier waarop de opdrachtgever, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
 • de gedragscodes waaraan Francine zich heeft onderworpen en de wijze waarop de opdrachtgever deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
 • de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de opdrachtgever van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Francine onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Francine is bevestigd, kan de opdrachtgever de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Francine passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Indien de opdrachtgever elektronisch kan betalen, zal Francine daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. Francine kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Francine op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Francine zal bij het product of dienst aan de opdrachtgever de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de opdrachtgever op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a. het bezoekadres van de vestiging van Francine waar de opdrachtgever met klachten terecht kan;
  b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
  d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Francine deze gegevens al aan de opdrachtgever heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
  e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

 1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze bedenkermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
 2. Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Francine retourneren, conform de door Francine verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Bij levering van diensten:

 1. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
 2. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door Francine bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. De kosten voor het retour sturen zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever. Ook aan Francine doorberekende kosten, als gevolg van door de opdrachtgever gedane internetbetalingen die samenhangen met het geretourneerde product, zijn voor rekening van de opdrachtgever.
 2. Francine behoudt zich het recht voor een gedeelte van het bedrag terug te betalen of de retourzending te weigeren indien het geretourneerde product aantoonbaar gebruikt dan wel beschadigd is.
 3. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal Francine dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Francine kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien Francine dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
  a. die door Francine tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Francine geen invloed heeft;
  f. voor losse kranten en tijdschriften;
  g. voor producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
  a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
  b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
  c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan Francine producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Francine geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Francine dit bedongen heeft en:
  a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b) de opdrachtgever de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW en exclusief de kosten van aflevering.

Artikel 10 – Conformiteit en Garantie

 1. Francine staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door Francine, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de opdrachtgever op grond van de overeenkomst tegenover Francine kan doen gelden.
 3. Francine heeft producten in verschillende kwaliteitsklassen die in verhouding staan tot de daarvoor betaalde prijs. Het kwaliteitsverschil uit zich in de gebruikte materialen, de afwerking en de levensduur van het product. Replica’s kennen een kortere levensduur naarmate ze zwaarder/intensiever worden belast.
 4. Francine dient in staat te worden gesteld ingediende reclames te controleren. Tenzij anders overeengekomen dient de opdrachtgever het betreffende artikel zelf naar de winkel te brengen.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. Francine zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de opdrachtgever aan Francine kenbaar heeft gemaakt. De verzending geschiedt op de wijze als door Francine aangegeven. Voor het verzendklaar maken, controleren en bezorgen betaalt de opdrachtgever een bijdrage afhankelijk van de omvang, gewicht en bezorgafstand.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Francine geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk bericht. De opdrachtgever heeft het recht om Francine bij niet tijdige levering schriftelijk in gebreke te stellen en een redelijke termijn tot nakoming te gunnen, alvorens de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De leveringstermijnen zijn vastgesteld in de verwachting dat er geen beletselen voor Francine zijn de goederen te leveren of eventuele werkzaamheden ter hand te nemen.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal Francine het bedrag dat de opdrachtgever betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Francine zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn in dit geval voor rekening van Francine.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de opdrachtgever bij Francine, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Opdrachtgever is verplicht terstond na de levering van de producten deze grondig te inspecteren op gebreken en bij de aanwezigheid daarvan Francine terstond schriftelijk op de hoogte te brengen.

Artikel 12 – Duurtransacties

 1. De opdrachtgever kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de opdrachtgever de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

Artikel 11 – Betaling

 1. De door de opdrachtgever verschuldigde bedragen dienen uiterlijk op het moment van afleveren te worden voldaan.
 2. Francine is gerechtigd bij het aangaan van de overeenkomst een vooruitbetaling van maximaal 35% te vragen. Indien door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming gelegen aan de zijde van Francine de overeenkomst wordt ontbonden, heeft de opdrachtgever recht op terugbetaling van de gedane aanbetaling, benevens schadevergoeding, waarvan in ieder geval de wettelijke rente over het door hem vooruitbetaalde bedrag deel uitmaakt. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de opdrachtgever geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. Zolang Francine geen volledige betaling heeft ontvangen, blijven de producten eigendom van Francine.
 4. De opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Francine te melden.
 5. In geval van wanbetaling van de opdrachtgever heeft Francine behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de opdrachtgever kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 – Klachtenregeling

 1. Francine beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Francine, nadat de opdrachtgever de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij Francine ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Francine binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de opdrachtgever een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Francine, indien deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijke Rechter daartoe wettelijk bevoegd is.